Leievilkår

LEIEVILKÅR

LEIEPRISER – BEREGNING:
Leietiden løper fra og med den dag utsyret tas ut, til og med den dag det er levert tilbake.

LEIETAKERENS ANSVAR:
Leietaker er ansvarlig for utstyret fra dette forlater utleier og til det er returnert. Leietakeren forplikter seg videre å bruke utstyret kun til arbeidsoppgaver det er beregnet for, vedlikeholde utstyret forskriftsmessig i henholdt til normal praksis (daglig vedlikehold) og instrukser gitt av utleier. Leietaker forplikter seg til å levere utstyret rengjort og i samme stand som utlevert. Utstyret skal være rengjort og fylt med drivstoff.

UTLEIERENS ANSVAR:
BMS er ansvarlig for at maskinene er utstyrt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. Utleier er ikke i noen tilfeller ansvarlig for evt. tap/andre økonomiske forhold som måtte forårsakes av evt. driftsstans på utstyret.

FORSIKRING:
Utstyret er forsikret av utleier. Ved skade som utløser forsikring belastes leietaker egenandel for det utstyret han leier
Mindre skader som oppstår under leieperioden og ikke utløser forsikring, dekkes av leietaker.

BETALINGSBETINGELSER:

KONTRAKT:
Ved alle leieforhold opprettes det en leiekontrakt som inneholder alle leiebetingelser med begge parters ansvar. Kontrakten underskrives av begge parter og danner grunnlaget for leieforholdet.

FRAKT:
Frakt er tur/retur fra utleier og  belastes leietaker og avtales i hvert enkelt tilfelle.